Image Alt

NyereményjÁték

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1. Az ”Adventourist társasjáték” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány Kft. (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III. em. 4. ajtó , Cégjegyzékszám: 20-01-0001187 Adószám: 18941610-2-41 ); (“Szervező” „Adatkezelő”).
1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a POST FOR RENT International Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. e-mail: boglar@postforrent.com) és a MEDIATOR GROUP Kft. ( (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 58. Email: info@mediator.hu )”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó” látja el.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. Nyereményjáték platform: influencer Instagram account – @bakancslistamagyarorszag
2.2. Részvételi feltételek: A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.8., 2.9., 5.2., 5.4., 7.3., és 8.4. pontokban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes olyan természetes instagram Instagram (IG) felhasználó személy („Játékos”) vehet részt, aki követi a @bakancslistamagyarorszag IG-csatornát. A Játék nyelve magyar, valamint a részvétel ingyenes.
A Játékban nem szerepelhet: szexuális, agresszív, erőszakos, a közbiztonságot veszélyeztető, bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító, jogi tiltásba ütköző, környezetet, természetet károsító vagy azokra ösztönző magatartás, illetve tartalmak vagy bármilyen olyan tartalom, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja stb.
2.3. A Játék során a feladat: a Játékos a kommentben megjelöli azt a barátot/barátokat, akiknek érdekes lehet a nyereményjáték.
2.4. Azok a kommentek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes kommentek számítógépes rögzítésre kerülnek. A Játékra jelentkezőnek nyilvános Instagram fiókkal kell rendelkeznie, illetve azt mindaddig nyilvánosan kell hagynia, amíg nem kerülnek kihirdetésre a nyertesek.
2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.6. Szervező kizárólag azokat a kommenteket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
2.7. A komment elküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek, akik a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adataikkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1. A Játék 2022. március 8-án 12:00-kor indul és 2022. március 9-án 24:00-kor, ér véget („Játék
időtartama”).
3.2. A Játék vége után beérkezett kommenteket a Szervezőnek nem áll módjában érvényesnek elfogadnia.
4. A JÁTÉK MENETE
4.1.


4.2.

SORSOLÁSON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL
Ahhoz, hogy a Játékos a sorsoláson részt vehessen (érvényes kommentelő legyen), a Játékszabályzat 3.1. pontjában meghatározott időtartam alatt eleget kell tennie a Játékszabályzat 2.1 pontjában foglaltaknak.
A Játék érvényességéhez minimum 3 db Játékos részvétele (érvényes komment közzététele) szükséges, egyebekben a Játék érvénytelennek minősül és sorsolásra nem kerül sor.
NYEREMÉNY SORSOLÁSA
Az érvényes kommentelők (Játékosok) közül a Játék lezárást követően, 2022. március 9-án 24:00
után az alábbiak szerint kerül kiválasztásra a nyertes:
Szervező és Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a győztest. A sorsolás során összesen 1 db nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás alkalmával 1 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes komment bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a kommenttel összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
5.1. 5.2.
5.3.
5.4.

A Játékban a következő nyeremény („Nyeremény”) kerül kisorsolásra: 1 db Adventourist társasjáték, melyet futárszolgálat szállít ki
A nyertes Instagram felhasználóneve Galambos-Parti Regina IG oldalán, tehát a @bakancslistamagyarorszag oldalon kerül kihirdetése, majd a Lebonyolító DM (direct message) formájában is értesíti őket. („Értesítés”).
A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adataikat (teljes név, magyarországi szállítási cím, telefonszám és e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.
A Nyereményt a Szervező postai úton, a Játékos által az Értesítésre küldött válaszában megadott magyarországi kézbesítési címére kézbesíti. A Nyeremény kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A Nyeremény pénzre nem váltható, nem átruházható és vissza nem térítendő.
5.5.
5.6.
6. ADÓZÁS
6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
7.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a) Szervező, mint Adatkezelő és Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
b) Szervező, mint Adatkezelő a nyertes Játékos Instagram nevét @bakancslistamagyarorszag oldalán nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről,

amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert az üzenet nem
érkezik meg.
c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
7.2. A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint Adatfeldolgozó.
A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából. Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:
• a Nyereményt a Játékos igazoltan átvette azt;
• a Játékos a 90 nap letelte előtt kéri az adatai törlését.
7.3. Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait. Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.
7.4. Adattárolás elektronikusan és papíron alapon történik Lebonyolító 1026 Budapest, Riadó u. 7. címe alatt.
7.5. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
7.6. A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címen: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. e-mail: boglar@postforrent.com. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410)
• Bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B., postai cím: 1525 Bp. Pf.: 223.; +36 (1) 391 4930; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).
7.7. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan
folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.

• Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
• Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból
a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.
• Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.
• Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása illetve a Játékos részére történő kiadása.
• Tiltakozás: a tiltakozás joga azt jelenti, hogy közérdekű vagy Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok kezelése ellen az, akinek a személyes adatait így kezelik tiltakozhat, kivéve, ha az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdeke kényszerítő erejű jogos érdek, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő jogos érdeke alapján nem kezeli a Játékos adatait.
7.8. A Szervező és Lebonyolító gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező és Lebonyolító a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv., és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.
7.9. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A komment hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az 5.2. pont szerinti IG oldal, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,

meghibásodás estére. Tehát amennyiben ezen IG oldal, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeit, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
8.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét az 5.2. pont szerinti IG oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi az 5.2. pont szerinti IG oldal.
Budapest, 2022.03.08.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on