Image Alt

NyereményjÁték

“DEBRECZINER GOURMET FESZTIVÁL” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL

Az DEBRECZINER GOURMET FESZTIVÁLnyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezői:

Debrecen Turisztikai Ügynökség Kft.

(székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20. fszt. 7/A, cégjegyzékszám: 09-09-028045)

Galambos-Parti Regina

(influencer, a Bakancslista Magyarország instagram oldal tulajdonosa,

https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag/), mint

együttműködő partner.

(a továbbiakban együttesen: Szervezők, külön-külön: Debrecen Turisztikai Ügynökség ill.

Galambos-Parti Regina)

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Bakancslista Magyarország látja el.

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet – a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével – minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarország/Európai Unió területén bejelentett állandó lakóhellyel, valamint érvényes, fényképes személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy, aki 2021. augusztus 26. napjától 2021. augusztus 31. 12:00 óráig ellátogat az alábbiINSTAGRAM oldalakra:

– https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag /

– https://www.instagram.com/visitdebrecenofficial/

beköveti (lájkolja) mindkét oldalt,

és

kommentben megírja a játékot jelölő Instagram poszt alatt, hogy a Debrecziner Gourmet Fesztiválra kivel látogatna el.

További feltétel, hogy a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi

feltételének megfeleljen.

A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők és a Nyereményjáték szervezésében, valamint lebonyolításában közreműködő gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezen személyeknek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervezők a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, a www.bakancslistamagyarorszag.hu, weboldalon folyamatosan elérhetővé teszik.

A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállalnak. A Szervezők kizárják felelősségüket az érintettek téves, pontatlan vagy hiányosadatszolgáltatásából eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a részvevő a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

II. A Nyereményjáték helye, ideje és tárgya

Nyereményjáték helyszíne: a

https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag/ és

https://www.instagram.com/visitdebrecenofficial/ instagram oldalak

Nyereményjáték időtartama: 2021. augusztus 29. – 2021. augusztus 31.

A nyeremény:

Azon résztvevők közül, akik ellátogatnak a https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag/ és https://www.instagram.com/visitdebrecenofficial/ instagram oldalakra, bekövetik (lájkolják) mindkét oldalt és kommentben megírják játékot jelölő Instagram poszt alatt, hogy a Debrecziner Gourmet Fesztiválra kivel látogatnának el, illetve megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a Szervezők sorsolás útján, kisorsolnak 1 db nyertest és 2 db tartaléknyertest a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint. A nyertes nyereménye 1 db 2 fő részére szóló napijegy a Debrecziner Gourmet Fesztiválra, kóstolójeggyel és ajándékcsomaggal.

III. A sorsolás, a nyertes értesítése, a nyeremény átadása

A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett követéseket és kommenteket Galambos-Parti Regina rögzíti és leválogatja azokat, amelyek érvényesek, azaz megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és azok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő manuális sorsolás útján sorsolja ki a nyertest és a tartaléknyerteseket. A nyertes kisorsolását követően a kihúzásuk sorrendjében a tartaléknyertesek között sorrend alakul ki.

A sorsolás 2021. szeptember 1. napján történik.

A nyertest azon instagram oldalon keresztül értesítik a Szervezők, amelyről nyertes

bekövette a fent hivatkozott instagram oldalakat és kommentet helyezett el, a sorsolást követő 1 napon belül.

A nyeremény átvételére egy, a nyertessel és Szervezőkkel egyeztetett időpontban kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható, nem átruházható és nem visszatéríthető. Amennyiben a nyertes a nyereményért nem jelentkezik maximum 3 munkanapon belül, azaz legkésőbb 2021. szeptember 3. 24:00-ig, úgy a nyeremény átvételére való jogosultságát automatikusan elveszti. Szervezők ezúton hívják fel a figyelmet, hogy a nyertes, illetve a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes helyébe akkor léphet a kihúzásuk sorrendjében tartaléknyertes, ha a nyertes (vagy a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes) nem felel meg a Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek, vagy a nyereményről történő értesítésre nem reagál, nem elérhető a Szervezők számára a kiértesítést követő 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja a nyereményét. Abban az esetben, ha a nyertes bármely ok miatt nem tudja igénybe venni a nyereményt, úgy azzal kapcsolatban követeléssel a nyereményjátékot Szervezőkkel szemben nem léphet fel. A Nyereményjáték menetében, szabályaiban, valamint nyereményben történő bármilyen változásért a Nyereményjáték Szervezői nem vállalnak felelősséget. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor, akár nyertes hirdetése nélkül is lezárják. A Szervezők a Nyereményjáték lebonyolításával, szabályaival kapcsolatban sem a résztvevőkkel, sem harmadik személyekkel szemben jogvitába nem bocsátkoznak, felelősségüket teljeskörűen kizárják.

IV. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség

A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervezők viselik. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége, stb.).

V. Adatkezelési szabályok

A jelen Játékszabályzatot a részvevők a www.bakancslistamagyarorszag.hu weboldalra vagy a

https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag/ éshttps://www.instagram.com/visitdebrecenofficial/ instagram oldalak bármelyikére való

látogatással automatikusan elfogadják.

A Nyereményjátékban résztvevők a

https://www.instagram.com/bakancslistamagyarorszag/ és ahttps://www.instagram.com/visitdebrecenofficial/ oldal bekövetésével (lájkolásával)

hozzájárulnak ahhoz, hogy a bekövetés (lájkolás), kommentelés, illetve Szervezővel való kapcsolatfelvétel során általuk megadott személyes adataikat a Szervezők, mint adatkezelők legfeljebb 5 évig kezeljék a GDPR, illetve az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Nyereményjáték során, és különösen nyereményre való jogosultságuk megállapítása alkalmával az online kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során (név, születési év, e-mail cím, telefonszám, instagram profil link) személyes adatok megadása szükséges, amelyre a válaszadás önkéntes. Amennyiben a résztvevő a feltett kérdésekre válaszol, úgy tudomásul veszi, hogy megadott adatai a Szervezők számára hozzáférhetővé válnak. A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang-,

és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen felvételek akár egészben, akár részleteiben külön díjazás nélkül a Szervező, egyéb közreműködők által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélkül, a Szervezők választása szerint a nyertes nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozatal útján felhasználására kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele.

A résztvevő az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult arra, hogy:

a) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,

b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,

c) kérje a személyes adatainak törlését,

d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,

f) kérje az adathordozhatóságot,

g) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás

elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb

jogokat),

h) visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes

felügyeleti hatósághoz.

A résztvevő a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőktől, továbbá kérheti azok helyesbítését, törlését stb. a hello@bakancslistamagyarorszag.hu e-mail címen.

Amennyiben valamely résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja az

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Szervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A Nyereményjátékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.

Budapest, 2021. augusztus 25.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on